0:00 / 0:00
Dźwięki natury w Płocicznie

REGULAMIN NAJMU DOMU NAD JEZIOREM

„MORENOWE WZGÓRZE”

1. Rezerwacja dotycząca wynajmu domu następuje w momencie wpłynięcia przedpłaty na podane konto Gospodarzy, w przypadku braku wpłaty w określonym terminie wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

2. W przypadku odwołania rezerwacji przedpłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość zmiany daty pobytu na inny termin w ciągu 2 miesięcy od planowanej daty przyjazdu, jeśli Gospodarz będzie dysponował w tym czasie wolnym terminem i wyrazi na to zgodę.

3. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie lub wejście do obiektu jest bezkontaktowe, za pośrednictwem kodu do elektronicznego zamka, podanego Najemcy smsem.

4. Przyjazd i odbiór domu przez Najemcę powinien nastąpić pomiędzy godziną 16.00 a 20.00. W przypadku spóźnienia należy koniecznie powiadomić wcześniej telefonicznie Gospodarzy/Wynajmującego. Wyjazd Najemcy i odbiór domu przez Wynajmującego lub bezkontaktowy zwrot domu następuje w ostatnim dniu pobytu do godziny 11.00. (po 11 tej ekipa sprzątająca ma prawo rozpocząć sprzątanie obiektu).

5. W szczególnych przypadkach godziny przyjazdu i wyjazdu do wcześniejszego uzgodnienia.

6. Opłata za pobyt uiszczana jest z góry przez Najemcę – 50% w formie przedpłaty przy rezerwacji, 50% w formie dopłaty przelewem, najpóźniej na 7 dni przed terminem zameldowania. Kaucję gwarancyjna należy uiścić wraz z dopłatą 50% za wynajem, w przeciwnym wypadku dom nie zostanie przekazany.

7. Dziecko powyżej 1 roku liczone jest jak osoba dorosła i wchodzi w skład dopuszczanej liczby Gości.

8. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt Najemcy uległ opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste, etc.) żaden zwrot za czas niewykorzystany nie jest należny.

9. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.

10. Najemca staje się odpowiedzialny za stan przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu domu i całego obiektu z chwilą przejęcia klucza. W razie zagubienia klucza konieczna jest wymiana wkładki kompletnej z kluczem, który posiada atest. Koszt wymiany 150 zł pokrywa Najemca.

11. Przed wyjazdem Najemca powinien przekazać dom w takim stanie, w jakim go zastał (m.in. pozostawić uprzątnięte pomieszczenia, naczynia kuchenne).

12. Kaucja gwarancyjna pobierana z druga częścią wpłaty zostanie zwrócona w ciągu 2 dni roboczych od wyjazdu na konto Wynajmującego, po sprawdzeniu stanu obiektu.

13. Kaucja służy do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę podczas pobytu, (w tym za skutki palenia tytoniu wewnątrz domu). Wynajmujący ma prawo dokonać potrącenia równowartości szkód. Jeżeli kaucja nie rekompensuje powstałej szkody, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnym wymiarze kosztów jej usunięcia, na podstawie kosztorysu Właściciela.

14. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób niż podano w opisie domu musi być poprzedzone zgodą  Gospodarza. W tym przypadku należy się liczyć z dodatkową opłatą uzgodnioną z Wynajmującym.

15. Najemca nie może użyczać albo oddawać domu w podnajem innym osobom.

16. Na posesji wyznaczono parking niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony środek lokomocji.

17. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie pobytu w domu. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na Najemcy.

18. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego a Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu.

19. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane Gospodarzowi.

20. Za ewentualny brak prądu, wody czy internetu spowodowany czynnikami niezależnymi od Gospodarza np. warunkami atmosferycznymi, problemami w centrali wodociągów czy elektrowni, nie ponosi on odpowiedzialności.

21. Palenie tytoniu jest surowo zabronione wewnątrz domu, może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domu.

22. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Najemca. Obowiązują ogólnie przyjęte godziny ciszy nocnej. Organizowanie głośnych imprez, a także spotkań towarzyskich z osobami z zewnątrz (bez zgłoszonego pobytu ) jest niedopuszczalne.

23. Korzystanie z łodzi, pomostu i atrakcji wodnych odbywa się na własną odpowiedzialność Najemcy niezależnie czy dotyczy to Najemcy czy osób z nim przebywających w obiekcie.

24. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego zabierać zwierząt domowych (psy, koty, itp.). W wypadku udzielenia takowej zgody, obowiązuje opłata dzienna za zwierzę. Właściciele zwierząt obowiązani są posprzątać wewnątrz i na zewnątrz po swoim zwierzęciu a także ponoszą odpowiedzialności finansowa za ewentualne straty spowodowane bytnością zwierzęcia w obiekcie.

25. W przypadku chęci wykorzystania dodatkowego drewna, poza koszem przygotowanym przez Właściciela, Najemca zobowiązany jest zgłosić taka chęć w formie smsa, a koszt pakiety drewna zostanie potrącony z kaucji przy jej zwrocie.

26. Zabrania się używania instalacji elektrycznej domu do ładowania pojazdów elektrycznych i pochodnych bez zgody Wynajmującego.

27. Obiekt jest monitorowany przez 2 zewnętrzne kamery, co Najemca przyjmuje do wiadomości.

28. Najemca przyjmuje do wiadomości, ze Właściciela nie ma na miejscu, ani w najbliższej okolicy, stad czas reakcji na sprawy problemowe wymagające obecności Właściciela jest zależny od jego dyspozycyjności.

29. Wpłata przedpłaty oznacza akceptacje niniejszego regulaminu przez Najemcę.

30. Gospodarze obiektu wspierają ochronę środowiska stąd konieczność segregacji śmieci przez Najemców oraz zrównoważone korzystanie z zasobów wody i energii.

31. Wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Wynajmujący oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego właściwe dla lokalizacji obiektu.